Skip links

Wawrzyniec Rymkiewicz

Kierownik Zakładu Historii Filozofii Polskiej IF UW.

Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika filozoficznego „Kronos”, Przewodniczący Rady Fundacji Augusta hrabiego Cieszkowskiego.

Zajmuje się filozofią niemiecką: myślą Schellinga, Nietzschego i Heideggera, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji do klasycznej filozofii greckiej, przede wszystkim Arystotelesa. W spektrum jego zainteresowań znajduje się także filozofia polska oraz historia języka polskiego, z której intensywnie czerpie w pracy translatorskiej, dążąc do rozwoju polskiej pojęciowości filozoficznej. Wyrazem tego jest Słownik pojęć Martina Heideggera, dołączony do przekładu Podstawowych zagadnień filozofii, stanowiący szkicową próbę przywrócenia polszczyźnie fundamentalnych niemieckich, greckich i łacińskich pojęć filozoficznych.

Autor książek i przekładów filozoficznych:

Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa (2015)
Ktoś i nikt: wprowadzenie do lektury Heideggera (2002)
Martin Heidegger, Podstawowe zagadnienia filozofiiprzekład i słownik terminologiczny (2017)
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Światowieki: ułamek z roku 1815 – przekład, opracowanie i komentarz (2007)

Autor przekładów poezji Charlesa Baudelaire’a i Guillaume’a Apollinaire’a.

Współredaktor pierwszego polskiego albumu poświęconego Stanisławowi Szukalskiemu, który opatrzył obszernym posłowiem.